اکوی قلب تجارتی پرسود برای محفلی خاص!

اکوی قلب تجارتی پرسود برای محفلی خاص!

به گزارش بهجت خبر؛ اکو مری یا اکوی قلب از راه مری ( که به اختصار TEEنامیده می شود) یکی از روش های تشخیصی در بیماری های قلب و عروق است که هم در کودکان و هم در بزرگسالان مورد استفاده دارد. همچنین این روش برای آماده سازی بیماران پیش از جراحی، حین آن و