آموزش مجازی و چالش های آن!

آموزش مجازی و چالش های آن!

باید درس بدهی به مخاطبی که نمیدانی خواب است یا بیدار، در واتساپ و اینستاگرام می چرخد یا با دوستانش چت می کند. ؛