درمان اقتصاد بیمار کشور مسئولیت دولت است/ راه درمان علمی است نه سلیقه‌ای و جناحی/ کشور باید با برنامه اداره شود/ همه باید بتوانند از آینده پیش‌بینی داشته باشند

درمان اقتصاد بیمار کشور مسئولیت دولت است/ راه درمان علمی است نه سلیقه‌ای و جناحی/ کشور باید با برنامه اداره شود/ همه باید بتوانند از آینده پیش‌بینی داشته باشند

رئیس جمهور منتخب با اشاره به اینکه بیماری اقتصاد کشور مزمن شده و در حال سرایت به بخش‌های دیگر است، خاطرنشان کرد: طبیبان این بیمار، اساتید و کارشناسان اقتصادی هستند و دولت برای حفظ و تقویت ارتباط خود با این کارشناسان در سرتاسر کشور ساز و کار مناسبی ایجاد خواهد کرد.؛