موانع پیشرفت و تولید کشور «فساد و قاچاق» است

موانع پیشرفت و تولید کشور «فساد و قاچاق» است

رئیس قوه قضائیه در تماس وئدیو کنفرانسی با رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در جریان مهمترین اولویت‌ها و برنامه‌های دستگاه قضایی استان به‌منظور تحقق شعار «جهش تولید» قرار گرفت و در این خصوص مواردی را مورد تأکید قرار داد.؛