امیدوارم بتوانیم از گردشگری برای پیشرفت و توسعه پایدار شهری استفاده کنیم

امیدوارم بتوانیم از گردشگری برای پیشرفت و توسعه پایدار شهری استفاده کنیم

به گزارش بهجت خبر؛ محمد چوپانی جوانترین کاندیدای شورای اسلامی شهر فومن که در این دوره از انتخابات شورای اسلامی شهر فومن پا بهدمیدان گذاشته است، وی در گفتگو با بهجت خبر گفت: امیدوارم بتوانیم از گردشگری برای پیشرفت و توسعه پایدار شهری استفاده کنیم محمد چوپانی یکی از کاندیداهای این دوره شورای اسلامی شهر