تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در روستای پایین محله شفت

تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در روستای پایین محله شفت

در راستای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر و توسعه پایدار مناطق روستائی نسبت به تعویض و جایگزینی قریب به ۲ هزار متر شبکه فرسوده سیمی با کابل خودنگهدار با اعتباری معادل ۲.۷ میلیار ریال در روستای پایین محله چماچاء شهرستان شفت اقدام شد. ؛