آگهی مزایده اموال مازاد موسسه دامون فومن

آگهی مزایده اموال مازاد موسسه دامون فومن

به گزارش بهجت خبر، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دامون فومن در نظر دارد لوازم اداری و کامپیوتری مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.متقاضیان می توانند از روز یک شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ جهت بازدید و ارائه لیست قیمت پیشنهادی، به آدرس فومن اول جاده شنبه بازار جنب آب و فاضلاب