ادامه ثروتمندسازی طبقه مرفه ها / وضعیت ضریب جینی وخیم تر شد

ادامه ثروتمندسازی طبقه مرفه ها / وضعیت ضریب جینی وخیم تر شد

در حال حاضر نقد جدی به عملکرد دستگاه‌های مختلف حاکمیتی وارد است که از یک‌سو نتوانسته‌اند اقتصاد را به درستی مدیریت کنند و از سوی دیگر با تخصیص ارز 4200 تومانی، عدم نظارت و ... زمینه فساد و رانت را ایجاد کردند که نتیجه آن افرایش ضریب جینی یعنی نابرابری توزیع درآمد در جامعه بود. ؛