برنامه‌ای جهانی برای منافع آمریکا / دیگران کم باشند که آمریکایی‌ها خوش باشند!

برنامه‌ای جهانی برای منافع آمریکا / دیگران کم باشند که آمریکایی‌ها خوش باشند!

درست مثل یک ویروس قوی در جهان پخش شد و در ذهن مردم کشورهای جهان جا خوش کرد. کدهای مخرب برنامه NSSM-200 را «هنری کسینجر» نوشت تا برای حفظ منافع آمریکا، جمعیت کشورهای درحال‌توسعه کنترل شود؛ یعنی کاهش یابد! ؛