دلالان انتخاباتی و پول‌های کثیف؛ دودی که به چشم مردم می‌رود

دلالان انتخاباتی و پول‌های کثیف؛ دودی که به چشم مردم می‌رود

این روزها اگر بر نحوه عملکرد و رفتار برخی از لیدرهای انتخاباتی یا سرشاخه‌های اصلی آنان که اتفاقاً در شهرمان هم نام و نشانی داشته و دم از طرفداری می‌زنند تمرکز کنیم مشخص می‌شود که آقایان از قبل تیم‌سازی کرده‌اند و تنها برای رسیدن به امیال شخصی خود تلاش می‌کنند.