شهیدی که از پرورشگاهی در رشت به یاری مردم مظلوم افغانستان شتافت

شهیدی که از پرورشگاهی در رشت به یاری مردم مظلوم افغانستان شتافت

اگرچه غم از دست دادن پدر و مادر طعم شیرین دوران کودکی را برای او تلخ کرد و روانه پرورشگاه شد اما این تلخی نتوانست قلب بزرگ “محمدرستم دیدگانی” را تسخیر کند؛ او در اندیشه عدالت قد کشید تا اینکه رستم دیار گیلان در قامت سردار جبهه های نبرد حق علیه باطل درآمد و خود را به جمعیت عشاق رساند.؛