یوم الله ۱۳ آبان ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻭﻝ بود

یوم الله ۱۳ آبان ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻭﻝ بود

یوم الله ۱۳ آبان را میتوان روزی حساس، ﺑﯿﺎﺩ ماندنی ﻭ ویژه دانست که در چنین روزی در ﺳﺎﻝ ۱۳۵۸، ﺩﺭ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻭﻝ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﭘﯿﺮﻭ ﺧﻂ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎ ﻓﺘﺢ لانهٔ جاسوسی آمریکایِ ملعون، عظمت قیام اسلامی ﻭ همت بلند مردم انقلابی ایران را به گوش جهانیان رساندند.؛