زندگی در میان تاریکی

زندگی در میان تاریکی

پس از تصرف پایتخت افغانستان به دست طالبان ، جهان آن چرا که برای امید بدست آورده بود در یک شب از دست داد و این گونه شد که این ازادی و فرهنگ در گرو گروه طالبان باقی ماند.پس از گذشت هفته ها گزارش هایی حاکی از اعتراضات گسترده زنان افغان و قوانین تازه ای