مردم سالاری، انتخاب یا بیعت؟

مردم سالاری، انتخاب یا بیعت؟

اگرچه ممکن است بیعت و انتخابات در پاره ای از موارد، شباهت هایی با یکدیگر داشته باشند ، اما این وجه همگونی هرگز به معنای اشتراک مفهوم و ماهیت واحد آنها نیست.