امروز سهراب متولد می شود

امروز سهراب متولد می شود

سخن گفتن از سهراب سپهری که هم در شعر و هم در نقاشی دستی چیره دارد، کاری بس دشوار است و این مهم از توان نگارنده خارج است که در مورد شاعر بزرگ کاشانی نظری داشته باشد، زیرا اعتقاد بر اینست نظر و توصیف یک شاعر ممکن است او را به کلمات و وسعت دید