جای آقامرتضی خالی است/ دلتنگ قلم آقای اهل قلم

جای آقامرتضی خالی است/ دلتنگ قلم آقای اهل قلم

آقا مرتضی، جایتان خیلی خالی است تا از رشادت های این سربازان گمنام که بی هیچ چشم داشتی و طلب معوقاتی به کمک جبهه سلامت رفتند، برایمان سخن بگویید و با نوای روایتِ فتح خود ، جانمان را به ژرفای اسرار آمیز کلام خود مزین کنید و روحمان را به کلام حق منور! آقا مرتضی!