صید ۸۴۰۰۰ کیلوگرم ماهی توسط صیادان آستانه‌ای

صید ۸۴۰۰۰ کیلوگرم ماهی توسط صیادان آستانه‌ای

رئیس شیلات شهرستان آستانه با اشاره به میزان صید ماهی استخوانی در شهرستان آستانه‌اشرفیه گفت: تا به این لحظه ۸۴ هزار ماهی استخوانی شامل ۳۷ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم کفال، ۴۲ هزار کیلوگرم ماهی سفید، هزار ۸۰۰ کیلوگرم کپور و سه هزار کیلوگرم ماهی‌های استخوانی دیگر صیدشده است. صید ۸۴۰۰۰ کیلوگرم ماهی توسط صیادان آستانه‌ای