روابط بین ایران و طالبان

روابط بین ایران و طالبان

کشور ایران خود را مدافع اقلیت شیعه در افغانستان معرفی می‌کند، در گذشته دارای روابط فرهنگی و تاریخی متغیری با این کشور بود. و در حال حاضر میزبان میلیون‌ها پناهنده افغان است. اما دشمنی تاریخی طالبان با شیعیان و حامی شیعیان یعنی ایران بر روابط دو طرف سایه افکنده است. اما روابطشان همچنان بر پایه

زندگی در میان تاریکی

زندگی در میان تاریکی

پس از تصرف پایتخت افغانستان به دست طالبان ، جهان آن چرا که برای امید بدست آورده بود در یک شب از دست داد و این گونه شد که این ازادی و فرهنگ در گرو گروه طالبان باقی ماند.پس از گذشت هفته ها گزارش هایی حاکی از اعتراضات گسترده زنان افغان و قوانین تازه ای