انتخابات و شبه لیدرهای محفلی!

انتخابات و شبه لیدرهای محفلی!

جماعتی که تعبیر باندبازانِ خویشاوندسالار، به درستی بر قامت آنان نقش خواهد بست و بی بهره از سواد جهانی و ملی، تنها به حیات جمع های محفلی خود می اندیشند.هم آنانی که به اصطلاح عامیانه، نان را به نرخ روز ارتزاق می کنند.