شما وحشی و ترسو هستید/ دشمن شماره یک داعش را با زبونی کشتید/ آنچنان زدید که فقط یک دست از سردار ما باقی ماند/ اما نتوانستید این مردم را به زانو در بیاورید

شما وحشی و ترسو هستید/ دشمن شماره یک داعش را با زبونی کشتید/ آنچنان زدید که فقط یک دست از سردار ما باقی ماند/ اما نتوانستید این مردم را به زانو در بیاورید

شما جنایتکاران علیه بشریت هستید و امروز ادعای حقوق بشر می‌کنید؟ شما ترسو و وحشی هستید اما نتوانستید ملت ایران را به زانو دربیاورید.؛