اعتماد به جریان لیبرال در اول انقلاب باعث نفوذ آنها شد/ ۴۱ سال است چوب جریان نفوذ را می‌خوریم

اعتماد به جریان لیبرال در اول انقلاب باعث نفوذ آنها شد/ ۴۱ سال است چوب جریان نفوذ را می‌خوریم

متاسفانه ابتدای انقلاب به جریان لیبرال اعتماد شد و به این جریان رسمیت بخشیده شد و جریان نفوذ در دل حکومت اسلامی و در دل جمهوری اسلامی تا امروز ادامه پیدا کرد و ما طی این ۴۱ - ۴۲ ساله هرچه آسیب خوردیم بخش عمده آن از این جریان بوده است.؛