مدیران شهری باید بتواند چهل سال آینده را ببیند/ روستاهای ۱۷ گانه باید در طرح تفصیلی وارد حوزه شهر شوند

مدیران شهری باید بتواند چهل سال آینده را ببیند/ روستاهای ۱۷ گانه باید در طرح تفصیلی وارد حوزه شهر شوند

به گزارش بهجت خبر؛ مهندس علی پور خوش سعادت کاندیدای شورای اسلامی شهر فومن در گفتگو با بهجت خبر گفت: مدیران شهری باید بتواند چهل سال آینده را ببیند/روستاهای ۱۷ گانه باید در طرح تفصیلی وارد حوزه شهر شوند. یکی دیگر از کاندیداهای جوان این دوره شورای اسلامی شهر فومن مهندس علی پورخوش سعادت است