غربال به وقت ظهور ان شاالله!

غربال به وقت ظهور ان شاالله!

صبور باشید بگذارید این آزمون برما بگذرد تا غربال شویم آنهم به سبکِ غربال بوقت ظهور همه ما امتحان میشویم. هر کداممان به قدر ادعایمان محک زده میشویم.