از خدا پاکی بخواهیم!

از خدا پاکی بخواهیم!

می‌گویم: لقمه پاک به بچه‌ات بده! چون لقمه حرام روی نسل اثر می‌گذارد. «مال‏ الحرام‏ یبین فى الذریه» لقمه حرام روی نسل اثر می‌گذارد.