عضو حقوقدان شورای نگهبان در رشت: نهاد ناظر بر انتخابات از آرا مردم صیانت می‌کند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در رشت: نهاد ناظر بر انتخابات از آرا مردم صیانت می‌کند

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه وجود نهاد نظارت بر انتخابات در تمام کشورها امری پذیرفته شده است گفت: نهاد ناظر بر انتخابات علاوه بر صیانت از آرا مردم از اعتماد آنها به نظام نیز محافظت می‌کند.؛