در اختیار قرار دادن ۴ دستگاه تب سنج توسط ارتش به منظور انجام اقدامات مراقبتی/ برخورد با قانون شکنان و افرادی که سلامت عمومی و جان مردم را به خطر می اندازند/ مردم شعار در خانه بمانیم را تا پایان فروردین ماه عملی کنند

در اختیار قرار دادن ۴ دستگاه تب سنج توسط ارتش به منظور انجام اقدامات مراقبتی/ برخورد با قانون شکنان و افرادی که سلامت عمومی و جان مردم را به خطر می اندازند/ مردم شعار در خانه بمانیم را تا پایان فروردین ماه عملی کنند

فرماندار فومن در یازدهمین جلسه ستاد مدیریت ویروس کرونا در شهرستان گفت: ۴ دستگاه تب سنج توسط ارتش به منظور انجام اقدامات مراقبتی در اختیار شهرستان قرار می گیرد. ؛