ستاد تنظیم بازار همواره در کنار بازاریان است/ اتحادیه ها یا واحدهای صنفی مجاز به افزایش خودسرانه قیمت محصول و کالای قابل ارائه خود نیستند

ستاد تنظیم بازار همواره در کنار بازاریان است/ اتحادیه ها یا واحدهای صنفی مجاز به افزایش خودسرانه قیمت محصول و کالای قابل ارائه خود نیستند

محمدرضا محسنی در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: ستاد تنظیم بازار همواره در کنار بازاریان است، اما با برخی واحدهای صنفی که تخلف می کنند، برخورد قانونی خواهد کرد.؛