داشتن برنامه سالانه با شناخت دهیاران از روستای خود/ کاشت گیاهان دارویی با محوریت گل محمدی/ افزایش درآمد خانوارهای روستایی با اشتغال زایی روستایی

داشتن برنامه سالانه با شناخت دهیاران از روستای خود/ کاشت گیاهان دارویی با محوریت گل محمدی/ افزایش درآمد خانوارهای روستایی با اشتغال زایی روستایی

محمدرضا محسنی در جلسه طرح های درآمدزا با رویکرد اشتغالزای دهیاری ها و شرکت های تعاونی گفت: استفاده بهینه از ظرفیت های روستا و بهره گیری از این ظرفیت ها در حوزه های کشاورزی و گردشگری باید در اولویت دستور کار دهیاران قرار گیرد. ؛