مشاجرات بین پدرها و مادرها

مشاجرات بین پدرها و مادرها

هر چقدر هم که همسران رابطه عاشقانه ای داشته باشند باز هم گاهی اختلافاتی کار دستشان می دهد و رابطه آنها شکر آب می شود. هرچند بیشتر وقتها قائله ختم به خیر می شود اما برای بچه هایی که شاهد ماجرا هستند آسیبهای جدی به همراه دارد. کاهش رشد مغز، استرس، پایین آمدن و ویران