مضرات مشاجرات خانوادگی از طلاق بر کودکان بیشتر است

مضرات مشاجرات خانوادگی از طلاق بر کودکان بیشتر است

کودکانی که در معرض مشاجرات روزانه والدین هستند آسیب روانی بیشتری نسبت به کودکان طلاق متحمل می‌شوند. چرا سرمشق‌گیری منبع قدرتمند در دوران کودکی است، در دوران کودکی تقلید از رفتار بزرگسالان به عنوان مهم‌ترین منبع یادگیری است. رفتارهای سالم و سازگارانه یا ناسالم و ناسازگارانه والدین می‌تواند باعث رفتارهای مذکور و به تبع آن