به احترام مادران سرزمین من برپا

به احترام مادران سرزمین من برپا

قرار گذاشتیم که به دیدار خانواده شهید برویم تا با این کار هر چند کوچک دین خود را به خانواده های معظم شهدا ادا کنیم. به مسئول پایگاه بسیج آن روستا گفتم زحمت هماهنگی با خانواده شهید را شما بکشید، اما به آنها بگویید که تدارک خاصی نبینند، چون شنیده بودم که فقط مادر شهید