مهر طلبی، زاییده زندگی در خانواده های بد عملکرد

مهر طلبی، زاییده زندگی در خانواده های بد عملکرد

دختری ۲۶ ساله هستم مسئله ای که به شدت آزارم میدهد، اختلاف دائم و دعواهای شدید پدر و مادرم است، گرچه بعد از دعوا آشتی می کنند اما این دعواها به شدت مرا آزار میدهد از زمان کودکی ام تا الان وضعیت خانواده ما همین طور بوده است.البته برادرهایم به اندازه من اذیت نمیشوند،چون وقتی