عزت هر کشوری به استقلال آن است/ در مسیر اقتصاد مقاومتی با مدیریت جهادی و اعتماد به جوانان قدم برداریم/ فرهنگ جامعه ما فرهنگ حسینی است

عزت هر کشوری به استقلال آن است/ در مسیر اقتصاد مقاومتی با مدیریت جهادی و اعتماد به جوانان قدم برداریم/ فرهنگ جامعه ما فرهنگ حسینی است

محمدامین نقدی امام جمعه فومن گفت: اگر در مسیر اقتصاد مقاومتی، با مدیریت جهادی و اعتماد به جوانان قدم برداریم، هیچکس نمیتواند در استقلال کشورمان تاثیر داشته باشد.؛
یک اتاق اقتصادی برای مدیریت بازار ایجاد شود/ مسئولین و دستگاه های متولی امور باید با هماهنگی مشکلات مردم را حل کنند/ هرکسی رئیس جمهور آمریکا شود سیاست مهار ایران را رها نمی کند/ هرکسی که فقط به فکر منافع خودش باشد نیز مستکبر است/ برای حل مشکلات باید چشم به داخل کشور داشته باشیم