تا امروز ۴۳ شهید سلامت داریم

تا امروز ۴۳ شهید سلامت داریم

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: وزیر بهداشت هیأت چهار نفره را صرفاً با ماموریت نظارت بر محموله‌های ارسالی منصوب کرده و این هیأت بر روند ورود و توزیع محموله‌ها نظارت دارد.؛