تاکید رئیس جمهور برسازماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی

تاکید رئیس جمهور برسازماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی

رییس جمهور بر ساماندهی کارکنان تأکید کرد و تنوع در نحوه بکارگیری نیروی انسانی و پرداخت حقوق‌های متنوع و نامتناسب را پسندیده ندانست. به گزارش بهجت خبر، رییس جمهور، روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت در بخشی از سخنان خود موضوع ساماندهی نیروی انسانی و لزوم تحول در نظام اداری کشور را مطرح کرد. آقای