ماجرا چه بود؟!

ماجرا چه بود؟!

به نظر شما اشهدی کلوچه فومن را تولید کرده به نام شهر خودش بعد بسته بندی کرده؟ اصلا امکانپذیر هست؟ اصلا کلوچه فومن قابلیت نگهداری دارد؟ معلوم است که نه! و حتما آن یک چیز دیگه ای هست که قابلیت نگهداری دارد پس چرا عجولانه قضاوت و اظهار نظر می کنیم.؛