آنچه در آتش اغتشاشات سوخت متعلق به کیست؟

آنچه در آتش اغتشاشات سوخت متعلق به کیست؟

در حالی که آشوب‌های هفته گذشته به خاطر افزایش قیمت بنزین و به نام اعتراضات مردمی انجام شد، بیشترین خسارت به اموال عمومی و اموال شخصی مردم وارد شد به‌طوری که برخی‌ مجموع خسارات را بیش از چند هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند.؛