گروه های جهادی در پساکرونا ظرفیت خود را به سمت جهش تولید سوق بدهند

گروه های جهادی در پساکرونا ظرفیت خود را به سمت جهش تولید سوق بدهند

به گزارش بهجت خبر؛ جامعه ایرانی در دو ماه گذشته روزهای سخت و ترسناکی را سپری کرد و در این ایام جهان با مفهومی بسیار سهمناک به نام کرونا ویروس آشنا شد. ویروسی که به تنهائی عجز بشر خصوصا جهان پیشرفته غربی با آن همه افاده و ادعا و آن همه امکانات محیرالعقول را در