دفاعی که مقدس شد

دفاعی که مقدس شد

جنگی که صدام بر ملت ما تحمیل کرد نه یک هفته، نه یک ماه و نه یک سال، بلکه ۲۸۸۷ روز طول کشید و در پایان این ملت سربلند ایران بود که پیروز و جاودانه شد.؛