کد خبر: 5523تاریخ انتشار : ۱۴:۵۲:۵۰ - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

دیداراعضاءسازمان بسیج هنرمندان گیلان باخانواده شهیدابراهیم جعفری بوئینی اولین شهیدمعلم استان گیلان واولین شهیدانقلاب رشت به مناسبت دهه مبارک فجر

شهید ابراهیم جعفری ۶فروردین ماه ۱۳۲۶درخانواده ای کشاورز از روستای بویین شهرستان فومن چشم برجهان گشود.

به گزارش بهجت خبر؛ شهید ابراهیم جعفری ۶فروردین ماه ۱۳۲۶درخانواده ای کشاورز از روستای بویین شهرستان فومن چشم برجهان گشود.

مقطع تحصیلی ابتدائی  رادرزادگاه خود به پایان رساندوبرای ادامه تحصیل به شهرستان فومن رفت.بارتبه ممتازدیپلم طبیعی گرفت و دوسال درسپاهی دانش استان آذربایجان غربی خدمت سربازی راگذراندوبعدازآن، باتوجه به رتبه ممتاز تحصیلی که داشت، در شهرستان  فومن وشفت که در آنزمان زیرمجموعه. شهرستان فومن بودبه شغل معلمی پرداخت.وی پس ازچندسال تدریس ساکن محله نقره دشت رشت شدودر مدرسه عالی بازرگانی رشت تحصیل کردو لیسانس بازرگانی گرفت

گیل آنلاین_ عکس۱۶۵۸:نمای بیرونی خانه پدری شهیدابراهیم جعفری

شهید جعفری ازنوجوانی درکنار فعالیتهای درسی به امور فرهنگی وسیاسی علاقمندشد.وی با شرکت درمراسم سخنرانی علماء ومذهبیون ازجمله “شهیدمحمدحسین افتخاری۱” به مطالعه وتوزیع کتابهای شهیدمرتضی مطهری،دکترعلی شریعتی،مهندس مهدی بازرگان،محمدقطب مصری و اعلامیه هاوجزوات پیام های آیت الله خمینی، همراه بادیگرانقلابیون پرداخت.شهیدجعفری همزمان با انقلابیون فعال درشهرهای تهران،قم،تبریزومشهددرمسجدبویین فومن،دبیرستان شهیدبهشتی(شاپورسابق)،بندرانزلی،صومعه سرا،فومن برعلیه رژیم ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی سخنرانی میکردوبعنوان فردی سیاسی مذهبی شناخته شده بود.

یعقوب جعفری دبیربازنشسته آموزش وپرورش استان گیلان وبرادر شهیدابراهیم جعفری باحضورمسئول وجمعی  ازاعضاء بسیج  هنرمندان استان درتبیین اولین جرقه های انقلابیگری درافکارشهیدجعفری به گیل آنلاین اظهارداشت:پیش ازانقلاب اسلامی ایران، درمراسم  محرم وصفرماه یاماه رمضان ،روحانیون ازاستان قم درمسجدبویین سخنرانی مذهبی داشتندوحضوردراین برنامه ها منجربه آشنایی وی باروحانیون مبارزومتفکران وفرهنگیان آزادیخواه آنزمان شد.

یعقوب جعفری درپاسخ به اینکه هدف اصلی مبارزات شهید جعفری باحکومت محمدرضاشاه پهلوی چه بود،بیان کرد:شهید جعفری باتدریس درروستای فومن وشفت ازنزدیک فقرمردم رالمس کرده بودودرارتباط باشهرهای دیگربه بازداشت،شکنجه وکشتار روحانیون،روشنفکران دینی ونویسندگان توسط ساواک درزندانهای حکومتی وقت، وتبعید امام راحل پی بردوبراین اساس برای برپایی حکومت ونظام اسلامی به جمع انقلابیون پیوست وباپشتوانه آیت الله خمینی،وحدت ملت وایمان واتکال مردم به خداوند برای قیام به پاخاست

یعقوب جعفری تصریح کرد: شهید ابراهیم جعفری فردی مذهبی، اهل قرآن، نمازوروزه بودوتحت تعلیم علماء بزرگ قم که در روستاهای سراسرکشور ازجمله فومن  به سخنرانی میپرداختند، رشد کرد.پدرمامردی مذهبی ومتولی وعضوهیئت امناء بقعه درویش محب علی مسجد بویین بودو ازکودکی ما را بااسلام و قرآن آشناکرد.هدف شهیدجعفری از قیام وتغییرنظام شاهنشاهی ایران،برای احیاء دین اسلام ونابودی ظلم وستم رژیم طاغوت ورهایی ازاستعمارکشورهای دیگر،یوغ استبداد ووابستگی به بیگانگان وبرپایی نظام اسلامی بود وبه اهدافش رسید.یعقوب جعفری اذعان داشت :اگرشهیدجعفری درشرایط امروزکشوربودپیامش به مردم همان پیام امام راحل بودکه فرمود:خدمتگزار ملتی باشیدکه دستهای خیانتکار راقطع کردواین امانت رابه شما سپرد.شمابایدبه فکرمردم باشیدو در رفع محرومیت وفقرزدایی و برای حاکمیت قسط وعدالت ورهایی مردم ازمشکلات تلاش کنیدومردم بسوی اسلام وقرآن ومعارف اسلامی گرایش یابند.مقام معظم رهبری هم در همان راه فرمود:اگرجامعه ما جامعه قرآنی باشد،رکود،جمود،رذائل اخلاقی وبی عدالتی ازبین خواهدرفت.وی پیام شهیدجعفری رابرای جوانان، توصیه به تحصیل باتعهدوتخصص برای پیشبرداهداف کشوربرشمردوپیام شهیدجعفری رابرای مدیران،برپایی قسط وعدالت ونظامی براساس قیام بزرگان دین،امامان وشهیدان عنوان کردتاجامعه به سوی آزادگی سوق یابد.

برادراولین شهیدفرهنگی گیلان بیان کرد:مابایدارمغان استقلال،آزادی وجمهوری اسلامی که شهیدان ماازجمله شهیدجعفری برای ماآفریدندراحفظ وحراست کنیم ودرتداوم راه شهداازهیچ کوششی دریغ نداشته باشیم تاپرچم این انقلاب اسلامی راکه به دست نائب برحقش مقام معظم رهبری است برای عدالت کامل جهان به دست امام عصر(عج) بسپاریم.

یعقوب جعفری درتبیین نحوه شهادت اولین شهید فرهنگى انقلابی استان گیلان گفت:شهید جعفری در پی ترور “کامران نجات اللهی۲” استاددانشگاه پلی تکنیک در ۵دی ماه سال ۱۳۵۷ وزارت علوم به اتفاق فرهنگیان وسایراقشارمردم برای اعتراض ومحکومیت ساواک،روز۷دی ماه سال۵۷اقدام به راهپیمایی ازمدرسه راهنمای سعادت به سمت سبزه میدان رشت نمودکه تصاویر مستندآن درآرشیوصداوسیماموجوداست.وی باضربات باتوم الکتریکی موردحمله قرارگرفت وبدلیل شکستگی جمجمه باانتقال به بیمارستان دکترحشمت رشت(کوروش سابق)توسط دکتراکبری جراحی شد.خبربه روستارسیدولحظاتی پس ازآخرین دیداربامادرش، چشم ازجهان فروبست.

پیکر وی ازبیراهه به زادگاهش انتقال یافت وبرپایی مراسم سوم وهفتم وی ونوشتن نام شهید دراعلامیه ترحیم ازسوی ساواک ممنوع شد.یعقوب جعفری تاکیدکرد:نام شهیدابراهیم جعفری بعنوان اولین معلم شهیدانقلابی گیلان دربنیادشهید انقلاب اسلامی ثبت گردیده است.

یقوب جعفری ازخاطرات خوددرباره شهیدبیان کرد:درسال ۱۳۵۵به دنبال دستگیری های گسترده مبارزان توسط ساواک، شهیدجعفری چمدانی ازکتابهای ممنوعه که درآنزمان جرم نگهداریش اعدام بود را درسال۱۳۵۵به خانه پدری منتقل کرد وپدربرای درامان ماندن ما،چمدان رادرباغ کنارمنزل دفن کرد.

گیل آنلاین_ عکس۱۶۵۸:یعقوب جعفری درکنارمحل دفن چمدان حاوی کتابهای ممنوعه سال۱۳۵۷

شهیدجعفری گویی ازشهادت خودو به بارنشستن مبارزاتش،آگاه بودکه چندی قبل ازآن ضمن اشاره به رفتن شاه به من توصیه کردکتابهارادراختیار دانش آموزان،فرهنگیان کتابخانه هاقراربدهم .بخاطرحفظ بهترکتابها،چمدان رادر زیرشیروانی بقعه عارف درویش محب علی جاگذاری کردیم.

گیل آنلاین_ عکس۱۶۵۸:بقعه عارف دروی. محب علی

یعقوب جعفری ازمهمترین بیانات شهیدابراهیم جعفری گفت:آخرین سفارش او به من غمخواری پدر مادرمان بود. وی در تدریس به جوانان  همواره به تحصیل وکسب علم ودانش ومعارف دینی تاکیدداشت.شهید جعفری پیشبرداهداف کشور رامستلزم تخصص وتعهد برمیشمرد.

رقیه جعفری خواهرشهیدجعفری نیزدرگفتگوباگیل آنلاین بیان کرد:شهید جعفری بسیار خوش اخلاق بود واعتقادات خاص خودراداشت.وی مقلدآیت الله خمینی بودوازرساله وی پیروی میکرد،عاشق امام بودوهمیشه عکسی ازامام راحل درکتابهایش بودوهمواره تاکیدداشت زمانی شاه ازکشور میرودو آیت الله خمینی رهبر ایران میشود.رقیه جعفری درپاسخ به هدف اصلی مبارزات شهیدجعفری برعلیه حاکمیت محمدرضاشاه پهلوی گفت:مردم ازظلم وستم خسته بودند.ساواک افراد فرهنگی  حقیقتجو راشکنجه میداد.شهیدجعفری درموردحجاب حساس بودوتمایل به حکومت اسلامی داشت.وی به کسب دانش وتحصیل توصیه داشت.

او ازعاقبت راهش آگاه بودوبه مادرمان گفته بوددراین راه، بدون بازگشت میرودو عاقبت در راه‌پیمایی اعتراضی روز۷دی ماه بدلیل ضربه ناشی از ماموران ساواک بشدت زخمی شدو به بیمارستان انتقال یافت که بادیدارمادرم،

پس ازآخرین نگاه به او ازدنیا رفت.

گفتنی است که شهید ابراهیم جعفری ۶ماه قبل ازشهادت ازدواج نموده بود وهیچ فرزندی از وی به یادگار نمانده  است.برادر شهیدبه نقل ازهمسر وی بیان کرد:شهید جعفری همواره برای شرکت در برنامه های انقلابی خود غسل شهادت میکرد.

/گیل آنلاین