کد خبر: 8790تاریخ انتشار : ۱۰:۵۶:۵۱ - پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

هرچه بگندد نمکش می زنند ، وای به روزی که بگندد نمک؛

تغییرات در هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان فومن/ خلیل سندی: روسای اتحادیه ها نقشی در تعیین هیئت رئیسه اتاق اصناف نداشته اند

خلیل سندی گفت: اکنون نیزطوری برنامه ریزی شده که فردی که واحدصنفی اش تعطیل است یافردی که باوثیقه آزاداست درهیئت رئیسه هستندواحتمالا رئیس ازیکی ازاین ۲نفراست! وازدستگاههای نظارتی شهرستان انتظار نظارت داشتیم.

ابراهیم فلاح/به گزارش بهجت خبر؛ سندی عضوهیئت رئیسه اتاق اصناف فومن در گفتگویی اظهارداشت: ۲ماه قبل انتخابات زودهنگام برگزارشد وعلت زودهنگامی این بود که ازقانون شوراها استفاده کنند تا جلوی شرکت آقای جلیل سندی را بگیرند اماپس از برگزاری انتخابات آقایان جلیل سندی با ۱۱رای، فلاحدوست با۱۰رای، نمایان با۱۰رای، اینجانب با۹رای و آقای یاسرعلیزاده با۹رای بعنوان اعضای اصلی و آقایان پورصفار ومنصوری خواه بعنوان اعضای علی البدل اتاق اصناف انتخابات شدیم که میبایست پس ازیک هفته صورتجلسه تحویل تاهیئت رئیسه تشکیل گردداماچون ترکیب هیئت رئیسه رابه نفع خودشان ندیدند ازسوی نماینده و دفترنماینده واداره صنعت،معدن وتجارت فومن اجازه ندادندتاصورتجلسه تحویل داده شود وانتخابات داخلی هیئت رئیسه برگزارگردد.

سندی افزود: پس ازآن وبعد ازاینکه استسفاریه مجلس اعلام شدآقای جلیل سندی ازهیئت رئیسه اتاق اصناف استعفادادند وپس ازآن میبایست آقای پورصفار واردترکیب شوداما بازهم صورتجلسه راتحویل ندادند وعلیرغم اینکه شهرستانهای دیگربااینکه پس ازفومن انتخابات برگزارکردند اماروسای اتاق اصنافشان مشخص گردیداما…

رئیس اتحادیه سقط فروشان گفت: حالیه صبح امروزدوشنبه ۲۸/۳/۹۷ باحضور معاون صنعت معدن تجارت گیلان،مسئول حراست صنعت معدن تجارت گیلان و اعضای کمیسیون نظارت فومن جلسه ای برگزارگردید وسپس بدون اینکه رای گیری ازاعضای کمیسیون نظارت انجام شود تصمیم گرفتند والبته متاسفانه بازهم کاملاغیرقانونی و ازپیش طراحی شده، مسئول حراست صنعت معدن تجارت استان و رئیس صنعت معدن تجارت فومن که توسط دفترنماینده تحت فشاربودند اجازه رای گیری درکمیسیون‌ نظارت شهرستان فومن را نمیدهند واعلام داشتند هرتصمیمی که اعلام داریم انجام میشود ومعادلات هیئت رئیسه اتاق اصناف فومن را برهم زدند و طوریکه خودشان دوست داشتندطراحی نمودند وبنده که با ۹رای بعنوان عضوهیئت رئیسه انتخاب شده بودم راحذف وآقای حیدری که جزء علی البدل نبودند رابه اعضا افزودند! وآقای پورصفار را هم نیزحذف نمودند وفرددیگری را اضافه کردند. و کاملا سیستم هئیت رئیسه اتاق اصناف را که توسط روسای اتحادیه ها انتخاب شده بودندرا تغییردادند همانطور که نماینده و دفترایشان واداره صنعت معدن تجارت خواستند طراحی کردند درحالی که اتاق اصناف یک ارگان مردم نهاداست ودخالتهای سیاسی درآن جایی ندارد وتمام بازارو کسبه و اتحادیه ها ضررمیکنند. حتی دوستان به آرای روسای اتحادیه ها اعتنایی نکرده اند درحالی که ۱۸اتحادیه دراتاق اصناف وجود دارد واکنون نیزاعضایی درهیئت رئیسه دیده میشوند که با ۶الی۷رای وارد هیئت رئیسه شده اند یعنی روسای اتحادیه ها نقشی درتعیین هیئت رئیسه اتاق اصناف نداشته اند وکاملا طراحی شده هیئت رئیسه را چینش نمودند.

سندی افزود: حالیه بنده بعنوان رئیس اتحادیه سقط فروشان که بعنوان یکی ازاعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف فومن بودم قصداستعفا ازریاست اتحادیه سقطفروشان راکه چندی پیش باحضور پرشوراعضا برگزارشد رادارم.

خلیل سندی گفت: اکنون نیزطوری برنامه ریزی شده که فردی که واحدصنفی اش تعطیل است یافردی که باوثیقه آزاداست درهیئت رئیسه هستندواحتمالا رئیس ازیکی ازاین ۲نفراست! وازدستگاههای نظارتی شهرستان انتظار نظارت داشتیم.

رئیس اتحادیه سقطفروشان افزود: درطی ۴سال گذشته اتاق اصناف ساختمان راشروع کرده که اکنون پیشرفت ۵۰درصدی داردکه ۴میلیاردریال ارزش دارد که متعلق به بازاریان و کسبه میباشد والبته باید اعلام دارم که شرمنده مردم هستیم و درطی این ۴سال تلاش نمودیم تابه اینجا برسد. امروز متاسفانه غرض ورزی درشهرستان حاکم است و پیشنهاد میگردد که دستگاههای نظارتی جرئت به خرج دهند و همین ترکیب را رای گیری کنند و از روسای اتحادیه ها میخواهیم واقعا برای گرفتن حقشان اعتراض نمایندزیرا هیچ ارزشی برای آرای شان قائل نشده اند.

وی بااشاره به اینکه صبح استعفا راتقدیم میدارم خبرداد: جلیل سندی نیزازریاست اتحادیه موادپروتئینی استعفا خواهدکرد.

وی گفت ازمردم وکسبه وبازاریان تشکردارم. ازهمه افرادی که به اینجانب رای داده اند و با رای ۲۰۰عددی از ۲۲۰رای مسئولیت اتحادیه رابه بنده سپردند تقدیروتشکر دارم.

وی گفت: اکنون سفره ای برای افرادفاسد پهن شده که میتوانند استفاده کنند که نوش جانشان باشد.

سندی گفت: هرنماینده ای که می آیددوست دارد یک جناح راحذف نمایدو خاک برچشم عده ای نماید وفومن چندین سال است ازاین موضوع رنج میبرد. همین پل ورودی فومن حاصل دعواهای چندین نماینده است و…که فقط هم مردم ضررکرده اند. اینجانب درطول مدت مسئولیتم سیاه وسفید وآبی وقرمز نداشته ام و هرفردی بعنوان ارباب رجوع مراجعه کرده است کارش را انجام داده ام.

سندی گفت: هر چه بگندد نمک اش می زنند وای به روزی که بگندد نمک.